Regulamin

Postanowienia ogólne
1. Sklep internetowy [dalej „sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie
niniejszego regulaminu [dalej „regulamin”].
2. Właścicielem sklepu jest firma Rawen Solar Marcin Pasikowski
Adres sklepu:
Rawen Solar Marcin Pasikowski
Rogożewek 39A
09-500 Gostynin
NIP: PL 971 063 16 48

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z klientem.
4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez klienta.
5. Ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
6. Towary dostępne w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.
7. Oferowane produkty objęte są gwarancją producenta lub dystrybutora, realizowaną przez serwis wskazany
w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.

§1
Zamówienia
1. Dokonanie zakupu na naszym sklepie możliwe jest poprzez:
• Wypełnienie formularza dostępnego na stronie (po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w
formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób
potwierdzenia)
• Złożenia zamówienia na adres email: order@rawensolar.pl
• Złożenia zamówienia telefonicznie i potwierdzenie go na adres email: order@rawensolar.pl
2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych pozwalających na weryfikację klienta i
odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić
przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi
uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej sklepu przy kupowanym towarze w
momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy
wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

§2
Płatności
1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Płatności.
2. Ceny przesyłek określone są w zakładce Dostawa.
3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

§3
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy
kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w siedzibie firmy.
2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili
pozytywnej autoryzacji transakcji.
3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy
złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym sklepu.

§4
Reklamacje
1. Konsument ma prawo sprawdzić zawartość paczki przy kurierze, w przypadku stwierdzenia niezgodności,
zalecamy sporządzenie protokołu rozbieżności, który stanowi podstawę do późniejszej reklamacji.
2. W przypadku niezgodności towaru z umową klient powinien odesłać do sklepu reklamowany towar wraz z
opisem niezgodności.
3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem
niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź
przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się sklepu ulega przedłużeniu o czas
niezbędny do uzyskania przez sklep takiej opinii.
4. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie zrekompensujemy poniesione przez klienta koszty
poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
5. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy klientowi szczegółowe uzasadnienie
podjętej decyzji i w ciągu 14 dni odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.
6.Uwaga! Indywidualne ustawienia komputera i monitora klienta powodujące błędne lub zniekształcone
wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§5
Opis procedury reklamacji
Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje poprzez formularz w zakładce Kontakt z nami, mailowo lub w
formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać:
1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail kupującego,
2. datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji (numer paragonu lub faktury VAT),
3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania kupującego,
4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji
sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§6
Prawo odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, klient ma prawo odstąpić od niniejszej
umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia objęcia towarów w posiadanie przez
konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje
wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej
rzeczy (towaru), partii lub części.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy klient musi poinformować o swojej decyzji o odstąpieniu od
niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą
elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ogranicza to uprawnienia konsumenta do
złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o
odstąpieniu od umowy.
5. Oświadczenie można złożyć wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@rawensolar.pl lub
drogą pocztową na adres do korespondencji:Rawen Solar Marcin Pasikowski, Rogożewek 39A, 09-500
Gostynin. Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania
informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od
konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany
przez sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy
poinformowani o klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w
pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie klient zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku klient nie
ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do
czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do sklepu.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych rzeczy będące wynikiem
korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania
rzeczy.
10. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez
sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
Zwracane rzeczy należy odesłać na adres: Rawen Solar Marcin Pasikowski, Rogożewek 39A, 09-500
Gostynin.
11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po
otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają
nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji
konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
12. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez sklep
pokrywa sklep (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep).
13. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje jedynie konsumentowi – osobie fizycznej dokonującej z
przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§7
Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad
Firma Rawen Solar zobowiązuje się dostarczyć towar bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w Pozostałe
informacje na temat praw konsumenta oraz procedur rozstrzygania sporów znajdą Państwo na
stronie http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/

§8
Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu
realizacji zamówienia.
2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od sklepu materiałów reklamowo –
promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

§9
Własność intelektualna
Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej sklepu (w tym
zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody sklepu.

§10
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich
publikacji na stronie internetowej sklepu. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu stosuje się
wersję regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez klienta.

Załącznik nr 1
(ściągnij załącznik PDF)

Szanowni Państwo,
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L 119, s.1)
zwane dalej: „RODO”. Poniżej znajdują się informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25
maja 2018 roku.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są i jak będą wykorzystywane Państwa dane
osobowe pozostanie Rawen Solar MARCIN PASIKOWSKI z siedzibą w Gostyninie (09-500), Rogożewek
39A, NIP: 9710631648, REGON: 611422610, www.rawensolar.pl, zwana dalej Administratorem.
Kontakt z Administratorem możliwy jest pod poniższym adresem:
Rawen Solar Marcin Pasikowski, Rogożewek 39A, 09-500 Gostynin, adres e-mail: m.marzec@rawensolar.pl

Państwa dane osobowe otrzymaliśmy w związku z dokonywanymi transakcjami.
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z Umową oraz
obowiązującymi przepisami prawa. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:
1) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub
podjęcia działań na Państwa żądania przed jej zwarciem w celu zawarcia i wykonania umowy;
2) na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze np. w celach podatkowych i rachunkowych.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania Umowy, a także po jej zakończeniu
przez okres:
1) w którym przepisy nakazują przechowywać dane np. podatkowe i rachunkowe,
2) przedawniają się roszczenia wynikające z Umowy,
3) do czasu cofnięcia zgody, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z przetwarzaniem,
którego dokonano a podstawie zgody przed jej wycofaniem,
4) w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych z zakresu przestrzegania
przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy
publiczne ( zapewnienie rozliczalności).
Państwa dane osobowe są przekazywane:
1) Podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu i uczestniczącym w wykonywaniu naszych usług w
szczególności:
– podmiotom świadczącym nam usługi podatkowe, rachunkowe oraz pomoc prawną,
2) Innym administratorom danych przetwarzających dane we własnym imieniu, w szczególności:
-podmiotom prowadzącym działalność pocztową i kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą ( np. banki), w celu dokonania wpłaty lub dokonania zwrotów
lub innych operacji wynikających z Umowy,
– podmiotom nabywającym wierzytelności w razie niespłacenia zobowiązań wynikających z Umowy
– podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową itp.
w zakresie w jakim staną się administratorem danych.
Przetwarzanie pozyskanych od Państwa danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie
dobrowolności. Odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie Umowy.
W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych będą mieli Państwo
prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na postawie prawnej w postaci
uzasadnionych wymogów administratora oraz przenoszenia danych osobowych.
Przysługiwać Państwu będzie także prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego,
wskazanego w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.